انکر

این روزها بحث زلزله و پیشگیری از وقوع خسارت های احتمالی ناشی از آن ، جامعه مهندسی را بر آن داشته تا با در نظر گذفتن کلیه ملاحظات فنی و مهندسی در طراحی و اجاری سازه ها ، علی الخصوص الزامات طراحی سازه ها بر اساس ملاحظات لرزه ای ، مخاطرات و هزینه های ناشی از رخداد احتمالی زلزله را به حد اقل ممکن کاهش دهند بر اساس موارد عنوان شده فوق و بررسی آیین نامه های معتبر بین المللی مانن ACI , EC2 باید پذیرفت در صورتی که یک سازه برای عملکرد مناسب در هنگام زلزله محاسبه شده باشد کلیه المانهای بتنی جاری بوده و به صورت متواتر به تنش های فشاری و بالعکس تبدیل می گردند ، لذا با تکیه بر این آیین نامه ها ، در هنگام زلزله کلیه بتن های موجود ترک دار فرض شده و می بایست جهت نصب انکر در بتن های سخت شده )POST INSTALLED CONNECTIONS ) در چنین شرایطی از انکر بولت های دارای تاییدیه بین المللی " استفاده در ناحیه ترک دار بتن " متناسب با رفتار زلزله استفاده نمود

ترک دار بودن بتن واقعیتی است که همه طارحان سازه های بتنی با آن آشنا هستند . اگر در یک سازه اتصال مهمترین قسمت آن است ، پس اتصال انکر بولت ها در بتن سخت شده نیز یکی از مهمترین و رایج ترین نوع طراحی های هر سازه بتنی است محاسبات مهمی که فقط با انتخاب انکر های ناسازگار با ترک های موجود در بتن می تواند به کلی از دذرجه اعتبار ساقط شود . تنها راه آگاهی و اطمینان از عملکرد مناسب یک انکر بولت در ترک خوردگی ها ی بتن و اطمینان خاطر از صحت عملکرد اتصال ، اعتماد و رجوع به تاییده های بین المللی مانند ETA و ESR می باشد