کاشت میلگرد بتن در تبریز

کاشت میلگرد بتن در تبریز

هدف از این کتابچه راهنما بررسی سیستمهای تقویت ساختمانی M DOT ( سازمان حمل و نقل پیشگامان ) است. جهت تقویت بتن سخت شده از این سیستمها استفاده میکنند. این سیستمها می توانند اتصالات پس از نصب یا تیر ( bar ) تقویت ساختمان های موجود را فراهم کرده و اهداف زیر را عملی می نماید:

 • توسعه یا گسترده سازی پل ها
 • جایگذاری یک مانع روی عرشه موجود ( deck (
 • اتصال علایم روی پل
 • نصب پلی که حامل تیر های تقویت ( anchor  ) می باشد
 • اتصالات ( lan ) و تقویت بتن

با توجه به تمامی نکات مهم در نصب یک انکر توجه شود . این سیستمها جهت مقاومت در برابر بارهای بزرگ تعبیه شده اند و عملکرد آنها به شدت به نصب درست آنها بستگی دارد برای آنکه سیستم عملکرد مورد نظر را داشته باشد باید از محصول مناسب با ابزار مناسب روشهای نصب و تست درست استفاده شد . یک انکر موجود در بتن ریخته شده به انکر بعدا نصب شده در بتن سخت شده ارجعیت دارد اما در اکثر موارد می توان از سیستم انکر نصب شده جهت جایگذاری به جای انکر در بتن ریخته شده  ( که به شکل نادرست ریخته شده ) استفاده کرد. 

 

بخش 1 : نکات کلی

انواع کاشت میلگرد بتن در تبریز

این سیستمها را می توان به دو دسته تقسیم کرد :

چسبنده و مکانیکی که هر کدام از آنها دارای نمونه های مختلفی است . کاشت میلگرد بتن در تبریز با چسب شامل المانهای مختلف و نیز ترکیبات ، توده های ریز و دیگر فیلدها هستند و به شکل فله ای یا یسته های با سایزهای مختلف یافت می شوند ، در حالیکه انکر های مکانیکی شامل انکرهای بسط و لنگرهای ( undercut) می باشند.

تمامی سیستمهای تقویتی چسبی می توانند بار را از لنگر به بتن انتقال دهند که این انتقال از طریق استحکام پیونی چسب صورت می گیرد . اما اکثر انکرهای مکانیکی این انتقال بارها از طریق اصطکاک میان بتن و بخش بسط یافته لنگر صورت می دهند .لنگرهای undercut  انتقال بار را از طریق انتهای لنگر به بتن صورت می دهند.

بسیاری از این سیستمهای کاشت میلگرد در تبریز به لحاظ روند های نصب شباهتهایی دارند و اکثر آنها ابزارهایی خاص با دستورالعمل های ویژه ای دارند . برخی از آنها مستلزم بیت ( bit ) دریل ویژه ای هستند در حالیکه سیستمهای انکر مکانیکی مستلزم ابزار انحصاری برای تنظیم لنگر می باشند شکل 1-7 نمومه ای از این سیستم را نشان می دهد.

 

کاشت میلگرد بتن در تبریز

 

مزایا و معایب

سیستمهای تقویت یا کاشت میلگرد در تبریز و مکانیکی دارای معایب و مزیت هایی هستند که در جدول 1 نشان داده شده است: 

 

این سازمان در اکثر موارد سیستمهای کاشت میلگرد در تبریز را ترجیح داده است. سیستمهای تقویت مکانیکی نسبت به روند نصب حساس می باشند و عملکرد آنها به خوبی سیستم کاشت میلگرد بتن در تبریز نمی باشد.

 

طرحها و مشخصات

انواع این سیستمها با قطر انکر ، عمق جا سازی و قطر حفره باید هنگام طراحی معلوم باشد . تنها باید از سیستمهای لیست modt  ( QPL ) استفاده شود و دیگر سیستم ها باید به تایید مهندسان برسد. در بخشهای 712.03J و 71203K  از این لیست به برخی از این سیستمها اشاره شده است. 

شرایط و ضرورتهای اصلی در نصب هر دو سیستم ( کاشت میلگرد در تبریز و انکر مکانیکی در تبریز ) در 712.03J و 71203K ارائه شده است در زیر نمونه هایی از مشخصات سازنده ارائه شده که ممکن است با مشخصات ارائه شده توسط MODT  متناقض باشد.

 • تولید کننده احتمالا بیان کند که محصول در 35 درجه فارنهایت یا پایین تر قابل نصب است در حالیکه MDOT  دمای 50 درجه و بالاتر را ملزوم کرده است که نه تنها برای دمای محیط بلکه دماهای بتن نیزمورد استفاده قرار می گیرد. 
 • تولید کننده ها احتمالا بیان کند که کاشت میلگرد بتن در تبریز را می توان در حفره های مرطوب یا خیس نصب کرد در حالیکه MDOT  بیان کرده که حد اقل عمق کاشت میلگرد در تبریز باید نه برابر قطر میلگرد باشد یا 12 برابر قطر میلگرد یا ستون تقویت شده باشد .

به دلیل تفاوتهایی که در مشخصات تولید کنندگان و مشخصات و دستورات MODT  وجود دارد ضروری است پیمانکاران قبل از کاشت میلگرد بتن در تبریز به این تفاوتها توجه کرده و از آنها آگاهی کامل داشته باشند. 

 

سیستمهای کاشت میلگرد در تبریز با چسب

دریل بیت : برخی سازندگان استفاده از دریل بیت را در کاشت میلگرد در تیریز ملزوم کرده اند و برخی دیگر استفاده از کر بیت را جهت کاشت میلگرد در تبریز توصیه کرده اند.

قطر حفره یا سوراخ : قطر حفره یا سوراخ در کاشت میلگرد در تبریز باید 3.16 – 1.16 اینچ بزرگتر از میلگرد یا قطر ظاهری ( اسمی ) تیر تقویت باشد . انتخاب نادرست این سایز می تواند باعث کاهش ظرفیت شود.

پاکسازی : برخی تولید کنندگان ابزارهای ویژه و مراحل پاکسازی حفره ها جهت کاشت میلگرد بتن در تبریز توصیه کرده اند در حالیکه برخی برخی دیگر هوای تحت فشار را جهت کاشت میلگرد بتن در تبریز لازم دانسته اند. 

نازل ها : هر محصول دارای نازل ترکیب ویژه ای است که به طور ویژه ای برای ترکیب یا مخلوط سازی مولفه های آن محصول جهت کاشت میلگرد بتن در تبریز توصیه شده است و باید از نازل های مخصوص هر محصول برای کاشت میلگرد در تبریز استفاده شود. 

زمان نگهداری مراقبت بعد از کاشت میلگرد در تبریز :

تمامی چسبها دارای زمان نگهداری ویيه ای هستند که این زمان به دما بستگی دارد .

 

سیستمهای توقیت انکر مکانیکی در تبریز

دریل بیت : برخی سازندگان استفاده از دریل بیت را در نصب انکر مکانیکی در تیریز ملزوم کرده اند و برخی دیگر استفاده از کر بیت را جهت نصب انکر مکانیکی در تبریز توصیه کرده اند. 

قطر حفره یا سوراخ : قطر حفره یا سوراخ در نصب انکر مکانیکی در تبریز باید 3.16 – 1.16 اینچ بزرگتر از میلگرد یا قطر ظاهری ( اسمی ) تیر تقویت باشد . انتخاب نادرست این سایز می تواند باعث کاهش ظرفیت شود. 

پاکسازی : برخی تولید کنندگان ابزارهای ویژه و مراحل پاکسازی حفره ها جهت نصب انکرمکانیکی در تبریز توصیه کرده اند در حالیکه برخی برخی دیگر هوای تحت فشار را جهت نصب انکر مکانیکی در تبریز لازم دانسته اند. 

آچارچرخشی یا آچار ترکمتر : برخی تولید کنندگان توصیه کرده اند آ آچار ترک متر باید به گونه ای باشد که المان بسط در بیس لنگر تنظیم شود آچار چرخشی جهت نصب انکر مکانیکی در تبریز باید کالیبره شود تا اطمینان حاصل شود عملکرد درستی ارائه می دهد. 

 

تنظیم ابزار نصب انکر مکانیکی تبریز :

برخی تولبد کنندگان استفاده از ابزار خاص را جهت نصب انکر مکانیکی در تبریز جهت تنظیم لنگر ، قبل از بار گذاری آن الزامی کرده اند. 

 

روش طراحی و حالات شکست

طراحی سیستمهای تقویت به برخی متغیر ها بستگی دارد؛ از جمله عمق جاسازی ، فاصله انکر ها ، فاصله از لبه ، استحکام بتن ، نوع کاشت میلگرد در تبریز، و جهت بارگذاری یا بار. در وحله اول باید اطمینان یافت که اتصال درستی با بتن بدست آمده است و قبل از شروع تسلیم فولاد اصطکاک باعث شکست آن نمی شود .

سه حالت کلی برای نقص هر دو سیستم کاشت میلگرد در تبریز و نصب انکر مکانیکی در تبریز شناسایی شده است: ( شکل 8 )

 • شکست یا نقض فولاد
 • شکست بتن
 • نقص اتصالات لنگر ( پیوند چسبی یا اصطکاک مکانیکی )

- شکست بتن در صورت تنش به شکل مخروطی صورت می گیرد و از قاعده  انکر شروع شده و به سطح بتن ، کمی دورتر از انکر می رسد . شکست بتن می تواند در منار نقص اتصال لنگر نیز رخ دهد مثلا نیروی پیوندی اصطکاک فراتر از بار اعمالی شده و باعث جابجایی لنگر و در نهایت شکست بتن می شود . در این حالت مخروط شکست بتن در نقطه ای میان قاعده لنگر و سطح بتن آغاز می شود. 

شکل 9 نمومه ای از نقص پیوند را نشان می دهد که هم در فولاد و هم در بتن رخ می دهد و نتیجه کاشت میلگرد بتن تبریز در دمای پایین است . شکل 10 نمونه ای از شکست بتن را نشان می دهد در این مثال هیچ شکست باندی در فولاد یا بتن روی نداده است. 

ظرفیت کاشت میلگرد در تبریز زمانی کاهش می یابد که یک ضلع ( شکست در سطح ) یا دیگر لنگرها ی بارگذاری شده در نزدیکی مخروط شکست بتن وجود داشته باشد با وارد کردن عوامل  یا فاکتورهای تحویل ( کاهش ) فاصله لبه و فاصله لنگرها می توان از این نکته در طراحی کاشت میلگرد در تبریز و نصب انکر مکانیکی در تبریز استفاده کرد .

 • شکل 11 شکست مخروطی شکل بتن را دریک لنگر نشان می دهد . در شکل 12 همپوشانی مخروطها نشان داده شده که باعث کاهش ظرفیت ، نسبت به دو لنگر جدا و مستقل شده است . فاصله لبه می تواند منجر به تغییرات نزولی یا صعودی تدریجی شود . هردو مورد اثری منفی بر ظرفیت pullout لنگر دارد. 

حداقل عمق جاسازی برای سیستمهای کاشت میلگرد در تبریز که از سوی این سازمان توصیه شده است بر اساس تست های گسترده محصولات QLP  ارائه شده است . اگر چه اکثر تولید کنندگان امکان جاسازی کم عمق را بیان می کنند اما MDOT  شرایط حداقل عمق جاسازی را ارائه کرده تا اطمینان حاصل شود که هر گونه محصول از QPL  می تواند منجر به 125 درصد استحکام تسلیم یک تیر بافته شده  ASTM A 307  و تقویت تیر  A996 GRADE 60  یا ASTM A615  گردد که به ترتیب در عمق های جاسازی 9 برابر و 12 برابر قطر ارائه شده اند. 

برخی تولید کنندگان برای سیستمهای لنگر سازی مکانیکی ، چندین عمق جاسازی را ارائه کرده اند برای این موارد حداقل عمق کاشت توصیه شده از سوی MDOT در QLP  لیست شده است. 

 

بخش 2 : سیستمهای لنگر سازی یا تقویت چسبنده

در بخش 712.03J از QLP  بیان شده که این سیستمها شامل چسب های اپکسی ، متا کریلات ها ، متا کریلاتهای اورتان و گروت یا ملات سیمانی می باشد. 

در همه این سیستمها قطر حفره ، عمق ، پاکیزگی ، و ترکیب درست جهت کاشت میلگرد در تبریز از اهمیت ویژه ای در دستیابی به استحکام مورد نظر برخوردارند. 

نکته : MDOT  به مدت زمان قانونی برای لنگر های چسبنده ای که در کاربردهای پایداکششی نصب شده اند ، اشاره کرده است چرا که احتمال شکست خزنده در این کاربردها و ساختمانها وجود داردی و نصب در حالت بار بیش از حد در این موارد مجاز نمی باشد . شکست های متعدد در سقف های موازی با استفاده از لنگر های چسبی اور لود ( بار مفرط ) پس از پروژه بیگ دیک 93-1 در بوستون روی داد هاست خزش چسب از عوامل اصلی در این نقص بوده است .

سه شنبه ۱۷-۰۷-۱۳۹۷
برچسب ها: